Onderwijs

Inhoud van ons onderwijs

Voordat leerlingen vier jaar worden, mogen ze enkele dagdelen komen wennen in hun nieuwe groep. Zo leren ze de leerkracht en de leerlingen alvast een beetje kennen.

Na een periode van kennismaken met het reilen en zeilen van de klas, worden de jongste kleuters gestimuleerd in hun spelen en werken. De leerkracht sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. De jongste kleuters hebben meer vrije keuze in de taken en activiteiten dan de oudere kleuters.

Groep 1 en 2

De E.L.S. heeft heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar zitten in één groep. Dit doen wij vanuit de visie dat de jongste kleuters zich kunnen optrekken aan de oudste kleuters en oudste kleuters verantwoording leren dragen voor de jongste kleuters. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters wordt op deze manier gestimuleerd. Ook bij de kleuters worden er vormen gekozen van zelfstandig werken, zodat ook op jonge leeftijd de zelfstandigheid en uitgestelde aandacht van de kinderen wordt aangeleerd. We werken met de methode "Kleuterplein". Binnen afwisselende thema's komen alle kleuterdoelen aan bod. Dit gebeurt door alle kleuterleerkrachten gezamenlijk, op basis van kwaliteiten en samenwerking. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt

DAGPROGRAMMA

Start in de kring
In de kleutergroepen beginnen de leerlingen iedere dag in de kring. In de kring bespreken we het dagritme aan de hand van pictogrammen. We praten daarna met de leerlingen over wat ze hebben meegemaakt, vertellen een verhaal en/of zingen liedjes. Daarnaast spelen we met de leerlingen in de kring taal- en rekenspelletjes. Dit doen we aan de hand van thema’s. Voorts gebruiken wij voor het voorbereidend schrijven de methode 
"Klinkers". Deze methode wordt doorgezet in groep 3.

Werken en spelen
Na de kring gaan de leerlingen werken en spelen. De leerlingen kiezen op het planbord dat in de klas hangt, welke activiteit ze willen doen. Na het spelend leren gaan de leerlingen iets drinken en daarna buiten spelen.

Voorbereiding groep 3
Oudste leerlingen bereiden zich voor op groep 3 met letters en cijfers, rijmen, woorden verdelen in lettergrepen en woorden vormen. Veel tijd wordt ook besteed aan tijdsbesef (dagen van de week, dagdelen, seizoenen en maanden). We volgen de ontwikkeling van de kinderen met het volgsysteem "Mijn Kleutergroep". 

Expressie
Expressie heeft een belangrijke plaats binnen onze groepen. Iedere dag wordt er volop geknutseld, geschilderd en getekend. Er wordt gezongen, gedanst en toneel gespeeld. Tijdens het buitenspelen op ons schitterende groene schoolplein, doen de leerlingen veel ervaringen op. Leerlingen leren samen spelen, de motoriek wordt gestimuleerd en ook het voorbereidend rekenen komt aan bod (meten en bouwen in de zandbak).

Middag: kring en werken naar keuze
Ook ’s middags starten wij met de kring, waarna de leerlingen naar keuze werken. De gym- en muzieklessen worden gegeven door vakleerkrachten volgens een vast rooster. Tijdens de gymles leren de leerlingen klimmen en klauteren, mikken en treffen, springen, balanceren en andere vaardigheden. Tijdens de muziekles werken we aan ritme, zang en expressie.

Thema bij kleuters

Een voorbeeld van het werken met een thema  "Ruimte" vindt u hieronder;

Het thema wordt geopend in de kleuterhal met alle kleutergroepen, door b.v. een kort toneelstukje met Ed Raket. Ed Raket wil naar Pluto, maar komt niet verder dan de maan. Misschien kunnen de kinderen hem helpen om hem de weg te wijzen naar Pluto? Enthousiast alle kleutergroepen aan het werk. We beginnen allemaal met het prentenboek van Andre het astronautje. Daarna kunnen de kinderen het verhaal nog na spelen. We leren de letter M van maan en Z van zon. We lezen allemaal over planeten, astronauten en de maan en bespreken hoe het komt dat je op de aarde kan ademhalen en waarom je zweeft op de maan. We moeten heel goed leren luisteren, want als we het woordje maan horen, moeten we onze vinger opsteken! In de bouwhoek kunnen we raketten bouwen met bouwplaten als hulp en zogenaamd afvuren. Terugtellend vanaf 20 of 10 en dan “go!”. We maken kaartjes met cijfersymbolen en gebruiken ze om dit te laten zien. In de huishoek kunnen we spelen na hoe het leven is in een raket. Ook kunnen we een raketbordspel spelen, we leren daar om snel de stippen van een dobbesteen te tellen en om de juiste hoeveelheid stapjes te zetten. We knutselen met papier-maché echt planeten, we vouwen van 16 vierkantjes raketten en we bespreken de volgorde van de planeten en geknutseld. Als laatste stempelen de oudste kleuters de woordjes “zon”, “aarde” en “Pluto” bij de goede plaatjes. Zo kan als, Ed Raket weer langskomt, aanwijzen welke kant hij moet opvliegen.

Groep 3

In groep 3 starten de leerlingen met het leren lezen, schrijven en rekenen. Elke dag werken de leerlingen met deze drie vakken. De leerlingen leren nieuwe woordjes volgens de methode “Lijn 3”. Daarnaast schrijven de leerlingen elke dag een nieuwe letter of woord dat aansluit bij de leesmethode.

Voor rekenen werken de leerlingen met de methode Wereld in getallen. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende rekengebieden per keer. De leerlingen hebben één keer in de week muziek van een muziekdocent en twee keer in de week gym van een gymdocent. Daarnaast maken we in het rooster ook voldoende tijd vrij voor kunstzinnige vakken en spelen.

Groep 4 t/m 8

Wij vinden het belangrijk dat ook in de groepen 4 tot en met 8 evenwicht bestaat tussen cognitieve en creatieve vakken. Naarmate de leerlingen in een hogere groep komen verschuift het zwaartepunt naar de cognitieve vakken, maar worden de creatieve vakken beslist niet vergeten. Elke week maken tekenen, handvaardigheid en muziek vast onderdeel uit van het lesprogramma. Meer informatie over het lesprogramma vindt u onder het kopje "Schoolvakken".

Schoolorganisatie

Het onderwijs op de E.L.S. wordt gekenmerkt door een leerstofjaarklassensysteem. Binnen dat systeem verwerken de leerlingen de leerstof in groepsverband en daar waar mogelijk individueel. Binnen deze werkvorm krijgt het zelfstandig werken aan opdrachten en de zelfstandige verwerking van de leerstof ruime aandacht. Voor de kernvakken taal, spelling, lezen en rekenen, werken we in de groep op drie niveaus: verrijkt, basis en instructiegevoelig. 

De school is verdeeld in een onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 tot en met 4 en de bovenbouw uit de groepen 5 tot en met 8. De onderwijstijd voor schooljaar 2021-2022 zit dit schooljaar op 952 uur.

Continurooster

De E.L.S. heeft een continurooster, wat betekent dat alle leerlingen op school overblijven en samen met de leerkracht in de eigen klas lunchen. 

De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur. ’s Ochtends gaan de leerlingen van groep 3, t/m 8 zelfstandig naar binnen. Op woensdag eindigt de schooldag om 12.15 uur. Om de kleuters rustig uit te laten gaan, stoppen zij 5 minuten eerder dan de andere groepen in de onderbouw. Zij maken gebruik van de ingang aan de achterzijde van de school voor het naar binnen gaan en het naar huis gaan. De ouders en de kinderen van groep blauw kunnen ook voor het naar huis gaan gebruik maken van de hoofdingang om het schoolgebouw te verlaten. 

De leerlingen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van de groepsleerkracht. Na of voor het eten spelen de leerlingen buiten onder toezicht van de TSO. De TSO wordt georganiseerd door Kinderopvang Wonderland. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen en doen spelletjes of andere activiteiten. Er is altijd voldoende toezicht. Per groep houdt één groepsleerkracht of TSO-medewerker toezicht.

Schoolvakken

Begrijpend lezen

Dit schooljaar gaan we starten met een nieuwe methode voor begrijpend lezen nl;, Blink Lezen.

Computeronderwijs

Wij beschikken over een uitgebreid ICT-netwerk. In alle groepen wordt gewerkt met laptops. De laptops worden ingezet voor educatieve, remediërende, informatieve, tekstverwerking en ontspannende doeleinden.

Meer nog dan vroeger worden differentiatie en individualisering door het werken met computers mogelijk gemaakt. Zeker omdat we naast het vaste netwerk, ook beschikken over een draadloos netwerk. De server staat in een datacenter. We werken dus “in the cloud”. Teamleden en bestuur kunnen ook van thuis inloggen op het netwerk.

In de groepen 1 tot en met 8 wordt gebruikt gemaakt van digitale schoolborden. In de kleutergroepen wordt gewerkt met een mobiel digibord dat ook software heeft voor de kleuters.

In ons onderwijs maken wij gebruik van ICT toepassingen, zoals digiborden en laptops, bij het geven en ondersteunen van het onderwijs.

In alle groepen kan worden gewerkt met laptops. De laptops worden ingezet voor educatieve, remediërende, informatieve, en ontspannende doeleinden. Zo werken de leerlingen met de oefensoftware van de methodes en leren ze teksten te verwerken en presentaties te maken op de computer. Mediawijsheid, informatievaardigheden en het veilig gebruik van ICT zijn belangrijke onderdelen van ons computeronderwijs.

Drama/toneel

In alle groepen wordt aandacht aan drama besteed. In de aula hebben we de beschikking over een mooi podium met geluid. Elke groep treedt in het schooljaar op voor medeleerlingen. Daarnaast bezoeken alle groepen ook een theatervoorstelling in een van de Leidse theaters. De kleuters geven een optreden voor de ouders en de kinderen van de E.L.S. tijdens de jaarlijkse kleuteroptreden. Ouders worden dan uitgenodigd om de optredens van de jongste kinderen van de school te bekijken.

In groep 4 wordt ook een voorstelling gegeven aan de ouders en kinderen rondom een van te voren afgesproken thema.

Groep 6 verzorgt traditioneel de kerstmusical. De musical wordt twee keer opgevoerd. Eén keer voor familie en vrienden en één keer voor de kinderen van de school. Zo komt de school volledig in de kerstsferen.

Groep 8 treedt aan het eind van het jaar op in hun eindmusical. Eenmaal voor familie en vrienden op één speciale musicalavond en één keer overdag voor de kinderen van de school.

Ook de leerkrachten treden op. Tijdens het lerarentoneel aan de hand van het kinderboekenweek. Dit schooljaar wordt de kinderboekenweek afgesloten met het lerarentoneel. Half improviserend geven de leerkrachten een daverende show weg voor alle kinderen van de school in thema van de kinderboekenweek. Hilariteit alom bij de kinderen én de leerkrachten.

Het schooljaar wordt de laatste donderdag van het jaar afgesloten met het slotspektakel. Daar treedt iedere groep op voor alle ouders van de school. Dit wordt buiten op het schoolplein gedaan in een zeer leuke en gezellige sfeer. Zo wordt het schooljaar spetterend afgesloten.

Engels 'Take It Easy'

In de groepen 3 tot en met 8 wordt Engelse les gegeven. Het doel van de methode is een kennismaking met de Engelse taal. De nadruk ligt aanvankelijk op het bevorderen van de spreekvaardigheid. Daarnaast is er ruim aandacht voor woordenschat. Deze interactieve methode maakt veel gebruik van het digitale schoolbord. De lessen op het digibord worden gegeven door een digiteacher. Het begin van elke les wordt ingeleid door een filmpje op het digibord. Hier spreekt een native speaker over het onderwerp van die dag. Daarna volgt een les waarbij het werkschrift gebruikt wordt. De filmpjes zijn fris en leuk om te kijken. Daarnaast is de methode modern en ligt dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen in groep 7 en 8 maken toetsen van Engels. Dit vak staat dan ook benoemd op het rapport.

Excursies

Wij maken dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de Gemeente Leiden ons biedt op het gebied van ‘natuur- en milieueducatie’, ‘kunst en cultuur’ en ‘techniek en wetenschap’. Regelmatig worden de kinderboerderij en de parken bezocht in het kader van natuureducatie. Er worden theatervoorstellingen bezocht en veel Leidse musea komen aan bod. De groepen 3 t/m 8 bezoeken jaarlijks het Technolab, waar de kinderen met spannende proefjes opdrachten leren over techniek en wetenschap.

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke oefening wordt op de E.L.S. door een vakdocent gegeven. De kleuters volgen de gymlessen in de speelzaal van de school, in de multifunctionele ruimte. De kleuters gymmen in een korte broek en op gymschoenen. Wilt u aan het begin van het schooljaar zorgen voor een paar goed passende gymschoenen en voor een passende korte broek voor uw zoon/ dochter? Deze worden in de klas bewaard.

De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week gymles van de vakleerkracht. Wij maken gebruik van de gymzaal in het gebouw van het ROC Mondriaan (tegenover de school). De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Het rooster wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht. In verband met de hygiëne mogen de gymschoenen alleen in de zaal worden gebruikt. De leerlingen mogen er dus niet op straat of op het schoolplein mee lopen.

De bovenbouw (groep 5 tot en met 8) heeft elk jaar een individuele en een teamsportdag. Sinds 2014 nemen we deel aan de koningspelen. De koningspelen zijn voor alle groepen van onze school. Daarnaast kunnen leerlingen uit de bovenbouw, afhankelijk van de sport, zich inschrijven voor een aantal toernooien (o.a. basketbal, handbal, schaatsen, voetbal en zwemmen). Elk jaar doet de E.L.S. ook met een afvaardiging leerlingen mee met de Singelloop van Leiden. Doordat iedereen rent in een shirt van de school, vallen we altijd goed op!

Muziek

Alle groepen krijgen één keer per week muziekles van onze vakleerkracht. Dit geldt voor zowel de kleutergroepen als voor groep 8. De lessen worden afgestemd op het niveau van de groepen. Er worden liedjes gezongen, diverse instrumenten bespeeld, verschillende muziekstijlen behandeld en aan het lezen en schrijven van muziek wordt aandacht besteed. Al spelenderwijs worden muzikale vaardigheden bijgebracht.

Sinds een aantal jaar heeft de E.L.S ook een eigen schoolband. Kinderen die minimaal 2 jaar een instrument bespelen mogen zich hiervoor aanmelden bij de vakleerkracht muziek.

Het oefenen van de muziekstukken vindt onder de lestijd plaats. Tijdens de repetities wordt er toegewerkt naar de kerstmusical van groep 6. Deze wordt muzikaal begeleid door de schoolband. Ook mag de schoolband een spetterend optreden geven op het Slotspektakel.

Speciaal voor de wat jongere leerlingen is het schoolkoor opgericht. Tijdens deze les worden er liedjes ingestudeerd uit een divers repertoire. Het schoolkoor oefent één keer per week een half uur, onder lestijd. Ook zij mogen meerdere momenten per jaar hun stem laten horen aan het grote publiek.

Nederlandse taal 'Staal'

Nederlandse Taal  "Staal"

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode "Staal". Deze methode bestaat uit een deel spelling en een deel grammatica en een deel Taalonderwijs.

De methode Staal Taal werkt thematisch. In een cyclus van 3 weken doen de leerlingen twee weken kennis op. In week drie verwerken ze die kennis in een eigen publicatie of presentatie. De bronnen, teksten en foto's in het lesboek zijn "echte" en daardoor aansprekende bronnen.

Met Staal taal vindt differentiatie bij de meeste lessen op een natuurlijke manier plaats. Het deelnemen aan gesprekken en het schrijven van teksten doet ieder op zijn eigen niveau. Kinderen die weinig instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan de slag. Zij maken de 2- en 3-ster opdrachten. Hoog taalvaardige kinderen werken in het plusboek. Hierin werken de kinderen binnen de context van het thema aan uitdagende, verrijkende opdrachten. Aan het einde van ieder thema volgt een presentatie. Hier wordt van de hoog taalvaardige leerlingen meer verwacht.

Ook de oefensoftware is ingedeeld op 3 niveaus. Het aanbod op 3-ster niveau geeft extra uitdaging in woordenschat en verrijkende opdrachten voor taalverkenning.

In groep 3 is binnen de methode ‘Lijn 3’ dezelfde indeling met sterren. Ook hier is het 3-ster niveau de extra uitdaging zowel in het werkboek als in de oefensoftware. Voor kinderen die meer dan een half jaar voorlopen zijn er diverse extra materialen. Per kind wordt bekeken wat het nodig heeft. De uitdaging kan zijn extra spelling, extra woordenschat of begrijpend lezen.

De methode Staal Spelling is gebaseerd op de preventieve spelling methodiek van José Schraven "Zo leer je kinderen lezen en spellen". Je bereikt optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voor doen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode doe spelling en grammatica combineert.


Rekenen "Wereld in getallen"

De groepen 3 tot en met 8 werken met de rekenmethode "Wereld in getallen". We willen dat de kinderen zich op rekengebied kunnen redden in herkenbare, dagelijkse situaties. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel van de rekenles, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook (juist) om het kunnen toepassen van deze kennis binnen allerlei rekenvraagstukken. En het is van belang om te begrijpen wat een som met een rekenverhaal te maken heeft en andersom. Welke som past bij een verhaal? Wat betekenen getallen in die som? En wat betekent het antwoord? We willen functionele gecijferdheid bereiken met aandacht voor al deze aspecten. Er wordt dagelijks gerekend in de klas. Elke dag oefenen we aan een nieuw rekendoel en herhalen we rekendoelen door de basisvaardigheden te automatiseren.

Schrijven

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Klinkers.  Deze methode loopt synchroon met de methode Lijn 3. Zo werken de leerlingen met het leren lezen en het leren schrijven met dezelfde letters en/of woorden. Bij de kleuters en in de groepen 3 wordt uitsluitend geschreven met een driekantig potlood. Dit om de pengreep zo goed mogelijk te ontwikkelen. In de kleuterperiode wordt aandacht aan het schrijfonderwijs gegeven door gebruik te maken van de methode "schrijfdans". Deze methode is vooral gericht op het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek die beide heel belangrijk zijn om goed te leren schrijven.

In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode Klinkers. Onze school besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van een goed en verzorgd handschrift. Omdat wij het belangrijk vinden dat ook de leerlingen in de hogere groepen aan een goed verzorgd handschrift blijven werken, besteden wij niet alleen in de eerste jaren maar zeker ook in de hogere groepen aandacht aan schrijfonderwijs. Zodra de leerlingen eraan toe zijn krijgen zij een schoolvulpen in groep 4.

Sociale Redzaamheid & Gezond Gedrag

Kanjertraining; We werken op school met de methode “Kanjertraining”. Het gehele team heeft hiervoor scholing gevolgd zodat het gehele schooljaar in alle leerjaren structureel gewerkt wordt met deze methode.

Lentekriebels; Sinds een aantal jaar doen we het project “lentekriebels”. Daarbij gaan we rond het voorjaar een week lang dieper in op de thema’s verliefdheid en seksualiteit. Uiteraard wordt er tijdens deze week rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waar de leerlingen zich in bevinden.

Gezond gedrag;

De school stimuleert gezond gedrag binnen het thema bewegen en sport. Dit bereiken wij doordat de leerlingen 2 keer per week gymlessen krijgen van een vakleerkracht. De sportcommissie van de school organiseert twee keer per jaar een sportdag en stimuleert kinderen om mee te doen aan de jaarlijkse Singelloop. Daarnaast bieden wij, in samenwerking met de Leidse schoolsportcommissie, extra sportaanbod waarbij leerlingen zich kunnen opgeven voor verschillende sporttoernooien en kennismakingscursussen van een bepaalde vorm van bewegen. Wij hebben de afgelopen jaren een schoolplein gecreëerd dat uitdaagt tot bewegen, zodat ook tijdens de pauzes kinderen lekker in de buitenlucht kunnen bewegen. Doordat de school dit allemaal aanbiedt, hebben wij ook het vignet "de gezonde school" verkregen.

Technisch lezen "LIJN 3

Voor het leesonderwijs in groep 3 gebruiken wij de methode Lijn 3. Naar aanleiding van aansprekende thema's leren de kinderen lezen met zowel verhalende als informatieve teksten. De instructie en verwerking is klassikaal, maar kan op meerdere niveaus worden aangeboden.

De instructie bieden wij aan volgens de methode "Zo leer je kinderen lezen en spellen" van José Schraven. Ook in de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij de methodiek van José Schraven voor onze leeslessen. Naast de dagelijkse technisch leesles, besteden wij veel tijd aan leesstimulatie en boekpromotie.

Geleidelijk verschuift het accent van technisch naar begrijpend lezen en studerend lezen.  Vanaf de groepen 4 tot en met 8 wordt voor begrijpend lezen gewerkt met de methode "Blink Lezen".

In de kinderboekenweek wordt uitgebreid stilgestaan bij het kinderboek en wordt er traditioneel een boekenmarkt georganiseerd. De kinderboekenweek wordt afgesloten met het traditionele lerarentoneel. in de bovenbouw doen de leerlingen mee het de nationale voorleeswedstrijd.

Eens in de zes weken komt de bibliobus naar school en kunnen de leerlingen boeken lenen. De uitgekozen boeken rouleren binnen de groep.

De school bezit een kleine eigen schoolbibliotheek. De komende jaren zal deze bibliotheek verder uitbreiden. Met hulp van ouders worden er meerdere uitleenmomenten per week gecreëerd.

Tekenen & Handvaardigheid

Beeldende vorming oftewel tekenen en handvaardigheid.

Bij dit vak zijn de leerlingen bezig met beelden en hun betekenis. Dat doen ze beeldend werk te maken, maar ook door samen naar beelden werk te kijken en er over te praten. De bedoeling van de lessen tekenen en handvaardigheid is dat leerlingen kennis maken met een groot scala aan technieken. Daarnaast staan we ook stil bij verschillende kunstenaars en stromingen. Door de jaren heen groeien de vaardigheid en creativiteit bij de leerlingen. Veel van de gemaakte werkstukken worden in de school tentoongesteld. Voor tekenen en handvaardigheid maken we vaak gebruik van verschillende bronnen en ideeën. In de toekomst zal er binnen het vak beeldende vorming gewerkt worden vanuit procesgerichte didactiek m.b.v. de methode 'laatmaarzien'. Hierbij komt meer aandacht voor het creatieve proces en het creatieve denkvermogen van de kinderen.

In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling van leerlingen organiseren wij onder leiding van de ICC-coördinator (intern cultuur coördinator) elk jaar een kunstproject van ca. 4 weken dat met een tentoonstelling wordt afgesloten. In deze weken wordt er op thematische wijze met een extra scherp oog naar kunst en cultuur gekeken in wisselende disciplines.

Topografie

In de methode Blink komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag. Op www.blinkwereld.nl vindt u meer informatie over het lesmateriaal.

Verkeer

Vanaf groep 1 t/m 8 groep wordt aandacht besteed aan verkeer. In de onderbouw (gr 1 t/m 4) gebeurt dat veelal op thematische basis. In groep 5 t/m 7 werken we met lesmateriaal dat aangeschaft wordt bij Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 5 en 6 heet het lesmateriaal “Op Voeten en Fietsen”. In groep 7 heet het lesmateriaal “De jeugdverkeerskrant”. Vier keer per jaar krijgen de kinderen een werkboekje met verkeersregels en oefeningen. Ook wordt er gebruik gemaakt van het digibord. Hiermee worden verkeerssituaties getoond via Youtube. Elk jaar worden er ook praktische oefeningen gedaan door de groepen 1 t/m 7 op het schoolplein, rondom het gebouw en wandelen door de wijk. In groep 7 leggen alle leerlingen een schriftelijk en een praktisch verkeersexamen af. Dit verkeersexamen beschouwen wij echter niet als afsluiting van de verkeerslessen, want het blijft noodzaak leerlingen bewust te maken van de verkeersregels en van hun eigen gedrag in het verkeer.

U als ouder heeft hierin uiteraard ook uw verantwoordelijkheid door uw kind te attenderen op goed gedrag in het verkeer.

Wereldoriëntatie groep 5 t/m groep 8

Voor wereldoriëntatie werken we met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoek lessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht. De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school!

Sportevenementen

Sportevenementen De E.L.S. neemt aan een groot aantal sportevenementen deel. Van de leerlingen die zich voor een wedstrijd hebben aangemeld, wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk op de juiste tijd en plaats aanwezig zijn en zich niet op het allerlaatste moment afmelden. Dit voorkomt organisatorische problemen en teleurstelling bij het sportteam. Uw assistentie bij de begeleiding van de teams wordt zeer op prijs gesteld evenals uw aanwezigheid als supporter bij de wedstrijden.

Kamp 

Aan het eind van het schooljaar gaat de groep 8 op kamp. Onder begeleiding van een aantal leerkrachten gaan de leerlingen drie dagen weg. De ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 8 ontvangen een rekening waarmee ze de bijdrage voor het kamp kunnen voldoen. De hoogte van de bijdrage ligt ongeveer op € 150,-. Over de locatie worden ouders tijdig bericht door de leerkrachten van groep 8.

Sponsoring                                                                                                                                             In het verleden maakte de school alleen nog gebruik van sponsoring bij de viering van een lustrum, om daaruit extra activiteiten te bekostigen. Steeds meer bieden ouders aan de school te ondersteunen (kennis en middelen). Wij maken hier dankbaar gebruik van.

Op naar de middelbare school 

In samenwerking met het Vlietland College in Leiden heeft de E.L.S. het project “Op naar de middelbare school” ontwikkeld voor kinderen in groep 8. “Op naar de middelbare school” is een voorproefje op het voortgezet onderwijs. Het doel van “op naar de middelbare school” is een kennismaking met een aantal “middelbare schoolvakken”. Het project bevat echte middelbare schoollessen wiskunde en biologie op vmbo-t, havo en vwo niveau. In schooljaar 2016-2017 komt het vak geschiedenis erbij. 

Het project wordt gestart door docenten van het Vlietland College. Aan het begin van het project geven zijn uitleg in de groep hoe het project werkt. Het project bestaat uit een aantal theoretische en praktische opdrachten. Ter afsluiting is er nog een bijeenkomst met een docent van het Vlietland College om met de kinderen hun ervaringen te bespreken.

Overgang naar het voortgezet onderwijs 

Na acht jaar basisonderwijs is het tijd om te kiezen voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. De leerkracht van groep 8 stelt hiervoor, in samenspraak met de leerkracht van groep 7, IB en directie, een advies op. Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. Zaken als motivatie, werkhouding, concentratie, zelfvertrouwen, het maken van huiswerk en plezier op school, zijn minstens zo belangrijk. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van bovengenoemde factoren, de resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de resultaten uit het leerling dossier. Het resultaat van de entreetoets uit groep 7 en het bijbehorende voorlopige advies wordt als indicatie meegenomen in het definitieve advies. Op deze manier maken wij het beeld van de mogelijkheden van uw kind zo compleet mogelijk voor het geven van een gedegen advies voor het voortgezet onderwijs. 

Het schooladvies wordt schriftelijk aan u meegedeeld. In een gesprek met u als ouder wordt vervolgens dit advies besproken. Op basis van het advies kunt u uiteindelijk, samen met uw kind, een keuze maken voor een school in het voortgezet onderwijs. U verzorgt als ouder zelf de aanmelding op de school van uw keuze. De leerkracht van groep 8 heeft een digitaal leerlingdossier van uw kind aangemaakt wat door de school voor VO dient als overdracht richting de nieuwe school. Wanneer dat nodig is, wordt door de school voor VO contact opgenomen met de basisschool voor verdere informatie.

Uitstroomgegevens

*digitale afname citotoets

Cito eindscore2019-2020

2020-2021

2021-2022
Landelijk gemiddeldeGeen ivm corona534,5534,8
Gemiddelde E.L.S.
Geen ivm corona535,9539,1

Uitstroomgegevens 2021-2022

Aantal leerlingen
Leonardo College

4

Agora

2

Pieter Groen Katwijk

1

Stedelijk gymnasium

10

Adelbert Voorschoten

1

Mareland

2

Bonaventura College

3

Wellant College (Duinzigt)3
Scholengemeenschap Leonardo Davinci

1

Vlietland College

2

Visser 't Hooft

4

Rijnlands Lyceum

4

Totaal aantal leerlingen

37

VWO

13

36%
HAVO/ VWO

11

28%
HAVO

2

5,3%
VMBO-t/ HAVO

5

13,5%
VMBO-t

5

13,5%
VMBO

1

3,7%
Totaal aantal leerlingen37100%