Alledaagse zaken

Aankomst en vertrek 

Wij vragen u uw kind(eren) niet te vroeg naar school te brengen of te laten vertrekken. Ten behoeve van de veiligheid en de doorstroming is voor de ouders die hun kind per auto brengen of ophalen eenrichtingsverkeer ingesteld in de P.C. Hooftlaan (inrijrichting via de Vondellaan). 

Breng de leerlingen die aan u zijn toevertrouwd persoonlijk naar de stoep aan de kant van de school en voorkom dat zij tussen de geparkeerde auto’s door de straat oprennen. In verband met de verkeersdrukte rond half negen en drie uur is uiterste voorzichtigheid bij het parkeren, achteruit- en wegrijden geboden! Laat u alstublieft ook de wegversmallingen en de uitrit van de garages van de buren vrij. 

Betaald parkeren

Gemeente Leiden heeft in de wijk betaald parkeren ingevoerd. De PC Hooftlaan bevindt zich in zone B2. Betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 19.30 uur. Tarief parkeren: 1e en 2e uur € 0,10 p/u, 3e uur en meer € 2,00 per uur. 

Het binnenkomen/te laat komen 

Ouders van leerlingen die bij herhaling te laat op school komen worden door de directie aangesproken. Wij willen en moeten ons aan de schooltijden houden! 

Ophalen van school 

Om te voorkomen dat u de leerlingen die naar huis gaan in de weg loopt, verzoeken wij u de gangen en de hal bij de uitgang vrij te houden. Zorgt u ervoor, dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent en neem contact met ons op als u verlaat of verhinderd bent. Breng de leerlingen ook nu weer zelf veilig naar de auto. Leerlingen die niet zijn opgehaald, mogen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet met anderen mee naar huis gaan of meerijden. Zij moeten zich melden bij de groepsleerkracht en op het schoolplein blijven wachten, totdat degene met wie is afgesproken, is aangekomen. Dit om gezoek, verwarring en misverstanden te voorkomen. Nog wachtende leerlingen uit de onderbouw worden een kwartier na schooltijd mee naar binnen genomen om daar te wachten op degene die hen op komt halen. 

Het verlaten van het schoolterrein; een vaste (en strenge) regel is dat de leerlingen zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming het schoolterrein niet mogen verlaten. 

Wij verwachten vóór 08.30 bericht van u via: 071 - 576 52 66 Ziekmelding@eersteleidseschool.nl

Absentiemelding 

Wanneer uw kind wegens ziekte, doktersbezoek e.d. niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten wij vóór 08.30 uur bericht van u bij voorkeur via Parro. Dit kan ook telefonisch 071 – 576 52 66 en per e-mail via ziekmelding@eersteleidseschool.nl (vermeld altijd de naam en groep van uw zoon of dochter). Wij gaan er van uit dat leerlingen die op school komen niet ziek zijn. Mocht u twijfelen, dan gaan wij ervan uit dat u uw kind thuis houdt. Dit om extra belasting voor het kind, leerkrachten en infectiegevaar te voorkomen. 

In overleg met Jeugdgezondheidszorg gelden er t.a.v. bepaalde infectieziekten bij groepen specifieke schoolregels. Met name bij krentenbaard, waterpokken en looporen verwachten wij dat u de leerkracht informeert over de infectie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkrachten of bij de intern begeleider. Wij volgen in deze zaken het protocol van de GGD dat op school ter inzage ligt. Bij afwezigheid van uw kind en uitblijven van bericht uwerzijds wordt vanaf 08.45 uur contact met u opgenomen. Daarom is het noodzakelijk dat uw contactgegevens altijd correct zijn. 

Afspraken met arts e.d. 

U wordt dringend verzocht afspraken met een (huis)arts, fysiotherapeut, logopedist, tandarts of orthodontist te maken op tijden die buiten de schooluren vallen. Deze afspraken worden van te voren gecommuniceerd aan de desbetreffende leerkracht via Parro wanneer deze binnen de schooltijden vallen. 

Specifieke tijden van lessen

Het schoolorkest en schoolkoor vallen deels onder de reguliere schooltijden. Dat betekent dat kinderen een deel van de reguliere stof in hun klas missen. Door middel van overleg met de leerkrachten is te bespreken hoe deze stof in te halen of bij te houden.

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties 

Leerplicht

Document Verzoek Om Vrijstelling Geregeld Schoolbezoek

Leerlingen moeten vanaf hun vijfde tot hun achttiende verjaardag naar school. Ouders zijn verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren dit (http://www.rbl-hollandrijnland.nl). Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het zestien jaar is geworden. Of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als het kind hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De meeste leerlingen gaan al naar school als ze vier jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. Leerlingen die naar de E.L.S. gaan, komen de dag na hun vierde verjaardag bij ons op school. Hiervoor mogen zij enkele dagdelen komen wennen. Ook zij-instromers mogen een dag meedraaien voordat zij bij ons op school komen.

Regels extra verlof

Om ongeoorloofd schoolverzuim terug te dringen, heeft de gemeente Leiden herziene en strengere richtlijnen naar de scholen gestuurd. Ook het Ministerie van Onderwijs gaat strenger toezicht houden om ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Deze richtlijnen zullen ook door de E.L.S. worden gevolgd. Wanneer bij controle door de inspectie of rijksaccountantsdienst onrechtmatigheden m.b.t. het opnemen van extra vakantieverlof aan het licht komen, kan dit zowel voor de school als voor de ouders financiële consequenties hebben.

Leerlingen hebben alleen vrij in de door school vastgestelde schoolvakanties. Verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakanties die niet aan de hierna volgende regels voldoen, zullen daarom door de directie worden geweigerd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van verlof buiten de schoolvakanties: 1. vakantieverlof en 2. verlof wegens gewichtige omstandigheden (maximaal tien schooldagen per cursusjaar)

Vakantieverlof

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca.

Het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie.

En de extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.

Voor het Suiker- en Offerfeest wordt altijd verlof toegekend.

In dat geval mag de directeur- en dus niet de leerplichtambtenaar- eenmaal per schooljaar vrij geven (voor maximaal tien schooldagen). Deze vrijstelling kan maar één keer per schooljaar worden gegeven. Kan het gezin niet in de zomer op vakantie, maar bijvoorbeeld wel in de voorjaars- of kerstvakantie, dan mag de directeur geen vrij geven. Voor het aanvragen van een dergelijk verlof kunt u op school het daarvoor bestemde vrijstellingsformulier vinden op de website en ingevuld bij de administratie inleveren.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden Een verzoek om extra verlof in geval van “gewichtige omstandigheden” voor maximaal schooldagen (of minder) per cursusjaar, moet u vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur schriftelijk overleggen. Hieronder volgt een omschrijving van het begrip “gewichtige omstandigheden” met tussen haakjes de daarbij behorende duur van het verlof:

het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan geschieden (duur verlof in overleg met de directeur);

verhuizing (maximaal 1 dag);

het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (maximaal twee dagen);

ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad (duur verlof in overleg met de directeur);

overlijden van bloed- en aanverwanten: in de 1e graad (maximaal vier dagen), in de 2e graad (maximaal twee dagen), in de 3e of 4e graad (één dag);

25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag);

voor andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (duur verlof in overleg).

Extra vakantieverlof wordt niet als een gewichtige omstandigheid aangemerkt. Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof voor meer dan vijf dagen achtereen, dan wijst de directeur de aanvraag in principe af en wordt de aanvraag verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Leiden.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien dagen Het verzoek moet u minimaal een maand van tevoren schriftelijk via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente indienen.

Ongeoorloofd schoolverzuim

De leerkrachten houden dagelijks absentielijsten bij. Bij veelvuldig verzuim worden ouders hierop aangesproken. De directies van de scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.

Sancties

Nadrukkelijk stelt de afdeling leerplicht van de gemeente Leiden dat tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, proces-verbaal kan worden opgemaakt. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de school.

Extra verlof niet-leerplichtigen

Extra verlof voor niet-leerplichtigen (tot vijf jaar) dient te worden gemeld bij de leerkracht, die op zijn/haar beurt zorgt voor doormelding aan de directeur.

Aanvraagformulier vakantie en verlof voor leerplichtige leerlingen

Alle verzoeken voor vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden kunt u aanvragen door middel van het downloaden van het formulier ‘verzoek om vrijstelling’ vanaf de website of een papieren exemplaar te verkrijgen bij de administratie en conciërge.

Schoolverzuim en het inhalen van achterstand

U wordt dringend verzocht slechts in urgente gevallen van de verlofmogelijkheden gebruik te maken, omdat zelfs kortdurend schoolverzuim stagnatie en hiaten in het leerproces kan veroorzaken. Als verlof buiten de reguliere vakantieperioden wordt opgenomen, moet u zelf zorgen voor de correctie van meegegeven huiswerk en het opheffen van eventueel opgelopen achterstand.

Schorsing en verwijdering

De directeur behoudt zich het recht om, na overleg met bestuur en betrokken groepsleerkracht, in het uiterste geval over te gaan tot de maatregel van tijdelijke verwijdering. De maatregel wordt gebruikt indien het kind een gevaar is voor zichzelf en/of voor anderen. De directeur verplicht zich om te overleggen met de ouders bij het zoeken naar een oplossing en handelt conform het protocol schorsing en verwijdering. Bij een definitieve verwijdering houden wij ons aan hetgeen gesteld is in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 40.

Vervanging bij ziekte, compensatieverlof en scholing 

Wij doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. In het schooljaar 2022-2023 is er een voorziening getroffen om ziektevervanging zelf op te vangen. Bijna elke dag van de week is er een leerkracht om in te vallen bij ziekte van de vaste groepsleerkracht.

Slechts in het uiterste geval zullen wij de groep verdelen over de andere groepen of leerlingen naar huis sturen.

Scholing leerkrachten 

Om van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven, volgen de leerkrachten nascholing. Dit gebeurt zoveel mogelijk na schooltijd. Een aantal maal per jaar vindt er een teamstudiedag plaats onder schooltijd. De leerlingen zijn deze dagen vrij. 

Bestuur, Commissie van Toezicht en Medezeggenschapsraad 

Bestuur 

Het bestuur van de E.L.S. bestaat uit ouders van leerlingen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. In het algemeen bestuur nemen ook de andere bestuursleden deel met verschillende portefeuilles. Het bestuur vergadert elke vier weken. U kunt zich rechtstreeks tot het bestuur wenden via het bestuur@eersteleidseschool.nl.

Het bestuur bestaat uit: 

 • Saskia Westers: voorzitter (waarnemend).
 • Quirijn Bongaerts; vicevoorzitter portefeuille gebouw en terrein. 
 • Ronald Berkhuizen; penningmeester.
 • Marijn v/d Zon; secretaris en portefeuille ICT (waarnemend).
 • Corinne Kalter; portefeuille communicatie
 • Silke den Hartog; portefeuille onderwijs (waarnemend).


De commissie van toezicht

De commissie van toezicht (CvT) is belast met het interne toezicht als bedoeld in de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur en vervult de statutaire rol van kascommissie binnen de vereniging. Zij wordt benoemd door en brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering. En heeft de volgende taken:

 1. toezien op het functioneren van de organisatie en het bestuur, de wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur PO, en het rechtmatige beheer van de middelen
 2. controleren jaarrekening en advies hierover aan de algemene ledenvergadering
 3. klankborden met en adviseren aan het bestuur.


De commissie van toezicht bestaat uit:

 • Maarten van Duin: voorzitter/ onderwijs
 • Martijn Brakenhoff: financiën
 • Hiske Eggink: financiën/ onderwijs

  De medezeggenschapsraad 

  De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld inspraak- en adviesorgaan, bestaande uit drie ouders en drie teamleden. De MR bespreekt zaken die inhoud en organisatie van het onderwijs op de E.L.S. betreffen en onderling overleg in de school bevorderen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. De MR vergadert zeven keer in het jaar en is een aantal maal per jaar aanwezig bij de vergadering van het algemeen bestuur. De MR schrijft haar eigen jaarverslag.

  Leden namens de ouders:

  • Jori van Zon-Vermeiden, voorzitter
  • Afke Mevius
  • Aafke Derksen

  Leden namens het team:

  • Martine Spanjer, secretaris
  • Saskia van de Laan
  • Anne de Feirera de Miranda Santos

  U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar: mr@eersteleidseschool.nl

  Formatie schooljaar 2022-2023

  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  Groep groenJuf SandraJuf SandraJuf SandraJuf SandraJuf Anne
  Groep blauwJuf KarinJuf KarinJuf KarinJuf Saskia Juf Saskia
  Groep geelJuf  YvonneJuf YvonneJuf Yvonne Juf Marjolein B. Juf Marjolein B.
  Groep rood Juf AnneJuf AnneJuf AnnemiekJuf AnnemiekJuf Annemiek
  Groep 3Juf MoniqueJuf Monique Juf MoniqueJuf LotteJuf Lotte
  Groep 3/4Juf Mirjam V.Juf  Mirjam V.Juf Mirjam V.Juf Mirjam V.Juf Mirjam D.
  Juf MyraJuf Myra
  Groep 4Juf LeonieJuf LeonieJuf Claudia/Juf LeonieJuf ClaudiaJuf Claudia
  Groep 5 Meester JulianMeester JulianMeester JulianMeester JulianMeester Julian
  Groep 5/6Juf Stephanie Juf Stephanie Juf Stephanie Juf Stephanie Juf Mieke
  Groep 6Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke/Juf MarionJuf MarionJuf Marion
  Groep 7Juf MartineJuf Martine

  Juf Martine

  Meester Rini

  Meester Rini

  Groep 7/8Juf Marjolijn NJuf Marjolijn NJuf Marjolijn NJuf MariskaJuf Mariska
  Groep 8Juf NanetteJuf NanetteJuf Nanette

  Juf Nanette

  Juf Nanette
  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  DirectieMeester Ed Meester Ed 

  Meester Ed Meester Ed
  Interne begeleiding/ RTJuf Roelie Juf Roelie Juf Roelie 
  Interne begeleiding/ RTJuf Kitty Juf KittyJuf Kitty 
  Coördinaat/MTMeester Rini 
  Juf Marjolein

  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  GymnastiekMeester Stefan Meester Stefan Meester Stefan Juf Myra
  MuziekJuf LiesanneJuf Liesanne
  AdministratieJuf Wilma Juf Wilma Juf Wilma Juf Wilma 
  ConciërgeMeester Michel Meester Michel Meester MichelMeester Michel Meester Michel 
  OnderwijsassistentJuf Angel

  Juf Anky

  Juf Angel

  Juf Anky

  Juf Angel
  Juf Anky 
  Juf Angel Juf Anky 
  Boven formatiefMeester RiniJuf ClaudiaJuf Mieke/ Juf Marion/ Juf Martine
   Juf Lotte (om de week)

  Rekenen XLJuf MaaikeJuf Maaike
  KOVJuf Stephanie
  Juf Kitty (1/2 dag)

  Klassenouders

  Per klas wordt een ouder gevraagd voor het lopende schooljaar klassenouder te zijn. Zijn of haar taak is het coördineren van de hand- en spandiensten van de ouders voor die klas. Klassenouders zijn de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de klas bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie) van activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, een excursie, luizencontrole, lustrumactiviteiten of de verjaardag van de groepsleerkracht zijn. De klassenouder neemt de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen. De klassenouder benadert andere ouders uit de klas om te helpen bij activiteiten, mailt belangrijke zaken door, deelt ouders in die zich hebben opgegeven, enzovoort.

  Ouderraad

  De E.L.S. ouderraad bestaat ook dit jaar weer uit enthousiaste ouders die betrokken zijn bij diverse activiteiten. Dit jaar is er onderscheid gemaakt in de rol als klassenouder en lid van de ouderraad. Hierbij zijn per klas 2 ouders betrokken, 1 klassenouder en 1 lid van de ouderraad. De klassenouder organiseert de activiteiten, samen met de leerkracht in de klas en de ouderraad neemt alle klas overschrijdende activiteiten voor haar rekening. 

  Ondanks deze verdeling hebben de ouderraad en de klassenouders nauw contact met elkaar. Iedereen is welkom bij het ouderraad overleg dat één keer maand op school plaatsvindt. De klassenouders worden op de hoogte gebracht dmv van de ouderraadnotulen en de ouders zien elkaar bij activiteiten op school. Door de actieve betrokkenheid door ouders, de positieve invloed op kinderen en het contact met de leerkrachten is de ouderraad van toegevoegde waarde voor de E.L.S. Daarnaast mag de gezelligheid niet ontbreken om te melden. De ouderraad zet zich in om de school in Sint en Kerst sfeer te dompelen, ook het slotspektakel is een activiteit waar de ouderraad zich graag voor inzet. De ouderraad staat voor ondersteuning, betrokkenheid en sfeerbepalend. 

  Iedere ouder van de E.L.S. is van harte welkom om het ouderraadoverleg bij te wonen, zo ook aanvullingen en ideeën te melden, het emailadres van de ouderraad is ouderraad@eersteleidseschool.nl

  Praktische zaken

  Afspraken kind en telefoongebruik 

  Maak van tevoren goede afspraken om te voorkomen dat uw kind aan de telefoon wordt geroepen of dat er boodschappen moeten worden overgebracht. Het gebruik van de telefoon door de leerlingen willen wij tot een minimum beperken in verband met het vrijhouden van de lijn. Het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd is niet toegestaan. Mobiele telefoons worden bij de groepsleerkracht ’s ochtends ingeleverd. Het meenemen van een mobiele telefoon gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

  Urgente berichten naar de E.L.S. kunnen doorgegeven via PARRO of email naar administratie@eersteleidseschool.nl of directeur@eersteleidseschool.nl. Op woensdag is de administratie niet aanwezig. En op vrijdag is de directie niet aanwezig. Telefonisch bereikbaar 071 – 576 52 66.

  Naschoolse opvang 

  Blos is de organisatie voor naschoolse opvang. Informatie kunt u krijgen op school, maar u kunt het ook zelf opvragen bij Blos via telefoonnummer 085 – 273 34 40. 

  Met Blos hebben wij voor zowel de voor-, tussenschoolse- als naschoolse opvang een convenant gesloten. 

  Weekbeurten 

  Vanaf groep 3 wordt het systeem van weekbeurten (eenvoudige opruimwerkzaamheden in het leslokaal) gehanteerd, waardoor het kan voorkomen dat uw kind, wanneer het de beurt heeft, iets later uit school komt. Het doel van de weekbeurten is om leerlingen te leren verantwoordelijk te zijn voor hun dagelijkse leefomgeving.

  Tussendoortjes 

  We zien graag dat de kinderen tijdens de pauzes alleen gezonde tussendoortjes eten. Gezonde tussendoortjes zijn bijvoorbeeld, groenten en/of fruit (eventueel al thuis schoongemaakt), volkoren of bruine boterham belegd met sla, tomaat, komkommer, magere vleeswaar als kipfilet of kalkoenfilet, jam of 20/30+ kaas. Ook drinken de kinderen op school. We zien graag water, thee, halfvolle melk of karnemelk. 

  Lunch

  Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen eten, drinken, spelen en uitrusten. Dan zijn ze ’s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud van de broodtrommel bepaalt ook de prestaties tijdens de middaglessen. En omdat wij een gezonde school zijn zien wij graag gezonde lunchtrommels. Een gezonde lunchtrommel bevat: volkoren of bruine boterhammen, een krentenbol, groenten en/of fruit (eventueel al thuis schoongemaakt). Geen chips, koek en snoep. Dit brengt kinderen in verleiding hun brood niet (helemaal) op te eten. Drinken: laat de kinderen kiezen tussen halfvolle melk, karnemelk, water of thee.

  Sportieve activiteiten 

  Deelname aan sportieve activiteiten zoals de schoolvoetbaltoernooien juicht de school toe. Voor kinderen is het meedoen aan zulke sportactiviteiten een hele prestatie en een tussendoortje hoort daar bij. We willen u vragen een gezond tussendoortje mee te geven, zoals bijvoorbeeld snoeptomaatjes of een mandarijn. 

  Uitnodigingen bestemd voor medeleerlingen 

  Om pedagogische redenen kunnen uitnodigingen voor verjaarspartijtjes en andere feestjes niet op school (in de klas) worden uitgedeeld. Doet u dit liever, of laat u dit doen, buiten op het schoolplein of stuurt u ze per post/mail aan de genodigde(n) toe. 

  Verzekeringen 

  Voor alle leerlingen en medewerkers is een collectieve ongevallen- en doorlopende schoolreisverzekering afgesloten. Schoolreisjes, excursies en sportevenementen vallen onder deze verzekering. Schade die door een leerling gedurende de schooltijd aan school of inventaris, aan derden of eigendommen van derden wordt toegebracht, wordt op de ouders verhaald. 

  Eigendommen/gevonden voorwerpen 

  Vele waardevolle kledingstukken en eigendommen blijven op school liggen, zonder dat de eigenaar opgespoord kan worden. De oorzaak: het ontbreken van naamsvermelding. De kans op zoekraken wordt aanmerkelijk verkleind wanneer die voorwerpen van naam worden voorzien. Voor kleine gevonden voorwerpen, zoals sleutels, horloges e.d. kunt u terecht bij onze conciërge. Niet opgehaalde kledingstukken en gevonden voorwerpen worden, na voorafgaande melding hiervan na verloop van tijd geschonken aan een charitatieve instelling. 

  Huiswerk 

  Vanaf januari in groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Het doel van het maken en leren van huiswerk is om leerlingen te leren wennen aan het thuis maken van schoolwerk. Het kan voorkomen dat leerlingen extra huiswerk mee krijgen als herhaling of ter ondersteuning. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Wij raden ouders aan om vanaf groep 6 de leerlingen een agenda en een huiswerkmap mee te geven. Zo raken de leerlingen gewend aan het gebruik van een agenda en zorg te dragen voor het huiswerk. 

  Visie

  Gezondheid vinden wij belangrijk op onze school. We pakken dit op een positieve manier aan, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezondheid gaat over goed voor jezelf en anderen zorgen en niet over schoonheidsidealen. Daarom geven wij in alle groepen aandacht aan gezondheid (waaronder gezonde voeding en bewegen), natuur en ontwikkeling. Als team stimuleren wij de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld.

  Verjaardag vieren 

  Een jarige wordt toegezongen en uitgebreid in het zonnetje gezet. Natuurlijk zijn wij voorstander van gezonde traktaties, ook voor de leerkrachten! We proberen daarom het snoepen zoveel mogelijk buiten de school te houden. 

  Ook bij feestelijke gebeurtenissen gaat onze voorkeur uit naar “gezonde traktaties”. Ouders geven aan de leerkracht aan wanneer er getrakteerd wenst te worden. Graag zien wij een kleine gezonde traktatie (bijvoorbeeld: fruit, groentesticks, doosjes rozijntjes of handje popcorn). Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. Chips, koeken en ander snoepgoed zien we liever niet als traktatie. 

  Communicatie 

  Middels de website, de schoolgids en nieuwsbrieven maken we ouders attent op gezond eten en drinken en schenken we aandacht aan gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. 

  Zindelijkheid 

  Wij gaan er van uit dat leerlingen, wanneer zij naar de basisschool gaan, in ieder geval overdag zindelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan verzoeken wij u vriendelijk tijdig met een “versnelde” zindelijkheidstraining te beginnen. Ook tijdig contact met de school is aan te raden. Het is voor de leerkrachten niet mogelijk die specifieke aandacht aan leerlingen te geven. Toelating is alleen mogelijk wanneer het kind zindelijk is. Uiteraard gebeuren er zo nu en dan “ongelukjes”. Daar is voldoende verschoning voor aanwezig. Wilt u er dan wel zorg voor dragen dat door ons uitgeleende kleding weer gewassen op school terugkomt? Indien het vaker voorkomt dat uw kind ongelukjes heeft, en bij broekpoepen zal er contact met u opgenomen worden om uw kind op te halen en verschonen. 

  Nieuwe leerling E.L.S.

  Als ouder zoekt u een school die past bij uw kind en opvoeding. Om een goede keuze te kunnen maken, is een kennismaking met de school erg belangrijk. Een eerste kennismaking met de E.L.S. bestaat uit een informatief gesprek met de directeur van onze school, momenteel vindt dit alleen online plaats.  In het schooljaar 2021-2022 zijn er nog geen open ochtenden gepland in verband met Covid19.

  Protocol aanmelding primair onderwijs

  Het protocol aanmelden primair onderwijs Leiden is een afspraak tussen de besturen over de procedure van aanmelding, toelating en inschrijving in Leiden. Het protocol is geactualiseerd ten opzichte van het protocol uit 2015, op basis van de Wet Primair Onderwijs (WPO) en de brief van de staatssecretaris van 20 december 2016 over het wettelijk kader rondom de aanmeldprocedure. 

  Procedure van aanmelding, inschrijving en toelating 

  Hoofdlijn procedure:
   
  De procedure start met de aanmelding (1), vervolgens neemt het bestuur een toelatingsbeslissing (2), indien de beslissing positief is, kunnen ouders het kind inschrijven (3). Het kind wordt toegelaten tot het onderwijs en geplaatst als het de leeftijd van vier jaar heeft bereikt (4). 

  1. AANMELDING 

  a. Ouders melden hun kinderen aan, vanaf de leeftijd van 3 jaar via het aanmeldformulier, voor toelating tot het primair onderwijs (WPO art.40 lid 2), uiterlijk tien weken voor de datum waarop toelating tot het onderwijs wordt gevraagd. De bedoeling van een aanmelding is dat ouders schriftelijk interesse tonen in de school voor hun kind.

  b. Ouders kunnen al eerder dan de leeftijd van drie jaar hun interesse kenbaar maken door middels van een vooraanmelding. Scholen mogen werken met vooraanmeldingen, maar mogen op basis van de vooraanmelding geen toelatingsbeslissing- ook geen voorlopige beslissing- nemen. Een vooraanmelding wordt niet automatisch een aanmelding. Ouders zullen dus het initiatief moeten nemen het kind schriftelijk aan te melden als het kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt (zie lid 1a). 

  c. De ouders geven op het aanmeldformulier aan bij welke andere scholen het kind is aangemeld, in volgorde van voorkeur. De school van eerste voorkeur, mag de aanmelding als eerste in behandeling nemen. 

  d. De directeur die de aanmelding in behandeling neemt, heeft daarmee de bestuurlijke zorgplicht. De zorgplicht gaat direct in bij aanmelding, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. 

  e. Ouders dienen direct dan wel indirect de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen, te verstrekken. Wanneer er een schriftelijk advies, gericht op het (schoolse) functioneren van het kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dienen de ouders hierin inzage te verstrekken. 

  f. Loting en voorrangsregels: wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte beschikbaar, mogen scholen loting toepassen en voorkeursregels hanteren, mits de voorkeursregels consequent worden gehanteerd en tijdig en duidelijk aan ouders worden gecommuniceerd (bijvoorbeeld via website of schoolgids). Zorgplicht gaat in na de loting. 

  3. INSCHRIJVING 

  a. Inschrijving vindt plaats na de positieve toelatingsbeslissing. Ouders van kinderen die worden toegelaten bevestigen schriftelijk, binnen 2 weken, dat zij van de toelating 

  van hun kind gebruik maken. Na de bevestiging van de ouders wordt het kind definitief ingeschreven. De aanmelding van het kind is op dit moment een officiële inschrijving geworden.

  2. PROCOL TOELATING

  Aannameprotocol E.L.S.

  Overzicht van de stappen in het aannameproces van leerlingen op 4-jarige leeftijd.

  In de zoektocht naar een plekje op de basisschool doorloopt u als ouder een aantal fases. Hieronder op een rij de fases die we kunnen onderscheiden en op welke manier wij er invulling aan geven:

  Oriëntering

  Uw zoon is of dochter is 0-3 jaar oud. U oriënteert zich op basisscholen.

  Aanmelding

  Uw zoon of dochter is minimaal 3 jaar oud. U meldt hem of haar aan bij de basisschool.

  Toelating

  Maximaal 8 weken na de aanmelding krijgt u bericht of uw zoon of dochter kan worden toegelaten op de basisschool.

  Plaatsing

  6-8 weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt ontvangt u informatie van de school, bijvoorbeeld over de kleutergroep waarin hij/zij geplaatst is.

  Inschrijving

  Vanaf de vierde verjaardag van uw zoon of dochter wordt hij/zij formeel ingeschreven bij de school. Deze inschrijving is een administratieve afhandeling die ervoor zorgt dat de school van de rijksoverheid de (financiële) middelen krijgt om het onderwijs te verzorgen.

  Oriëntatie:

  Op de E.L.S. organiseren we meerdere keren per schooljaar een open ochtend: geïnteresseerde ouders zijn dan welkom om een bezoek te brengen aan onze school. U kunt zich voor een open ochtend aanmelden via e-mail. Daarnaast kunt u ook altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

  Naar aanleiding van uw bezoek aan de open ochtend en/ of het kennismakingsgesprek vragen wij u om uw kind op onze interesselijst te plaatsen. Dit geeft ons als school zicht op het aantal aanmeldingen dat wij mogen verwachten in de komende jaren. Bovendien ontvangt u van ons een signaal in de maand dat uw kind 3 jaar wordt, omdat u op dat moment uw kind mag aanmelden.

  Ouders die al een kind bij ons op school hebben, vragen wij nadrukkelijk om jongere broertjes/zusjes eveneens op de interesselijst te plaatsen. Hiermee is ons zicht op het aantal toekomstige leerlingen zo volledig mogelijk, en vooral ontvangen ook deze ouders een signaal wanneer hun kind aangemeld mag worden.

  Aanmelding:

  Vanaf de 3e verjaardag mag u uw kind definitief aanmelden. Stond uw kind op de interesselijst, dan ontvangt u van ons een bericht met het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier is tevens te vinden op onze website.

  Gezien de populariteit van onze school hanteren wij een inschrijfbeleid. Voor driejarigen geldt dat er elke maand ruimte is om tenminste 3 leerlingen toe te laten op het moment dat zij 4 zijn geworden. Bij meer dan 3 aanmeldingen in één maand zullen wij moeten loten. Kinderen loten mee in de maand dat hun aanmelding ontvangen is door de school en uiteraard niet eerder dan in de maand dat zij 3 jaar zijn geworden.

  Broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten hebben voorrang op een plekje, hetzelfde geldt voor kinderen van personeelsleden.


  Toelating:

  Maximaal 8 weken nadat u uw zoon of dochter definitief is aangemeld, krijgt u per e-mail een bericht of uw zoon of dochter is toegelaten op de E.L.S. Is uw zoon of dochter toegelaten, dan zullen wij u vragen dit bericht te bevestigen.

  Zoals gezegd zullen wij moeten loten op het moment dat er meer kinderen aangemeld worden dan er plekken zijn. Is uw zoon of dochter helaas niet ingeloot dan ontvangt u bericht dat uw kind (nog) niet is toegelaten op onze school. Op volgorde van de loting worden deze kinderen op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er op een later moment alsnog plek ontstaat, dan benaderen wij u op volgorde van de wachtlijst. Indien uw kind vanaf de wachtlijst alsnog gebruik kan maken van een later vrijgekomen plek, krijgt u als ouder per e-mail bericht dat uw zoon of dochter is toegelaten. Wij zullen u vervolgens vragen dit bericht te bevestigen.

  Plaatsing:

  6- 8 weken voor de 4e verjaardag ontvangt u een e-mail van ons met de nodige informatie. U hoort dan bijvoorbeeld in welke van de vier kleutergroepen uw kind geplaatst is en welke leerkracht(-en) hij/zij zal krijgen. De leerkracht neemt vervolgens contact met u op voor een kennismakingsgesprek (intake) en om de wenmomenten in te plannen.

  Inschrijving:

  Uw zoon of dochter is 4 jaar oud en start, na een aantal wenmomenten, op de E.L.S. De inschrijving van uw kind in het leerling-administratie-systeem (LAS) wordt afgerond.

  Overige:

  • Jongere broertjes en/of zusjes van leerlingen die zijn toegelaten of ingeschreven hebben voorrang bij hun toelating.
  • Kinderen van personeelsleden hebben eveneens voorrang bij toelating.
  • Voor zij-instroom (kinderen die instromen van een andere school vanwege verhuizing of schoolwisseling) geldt maatwerk. Enerzijds moet er fysieke ruimte zijn in de betreffende leeftijdsgroep, anderzijds moet de E.L.S. kunnen voldoen aan de (zorg-)behoefte van een leerling. Neem hiervoor contact op met de directie van de school.
  • Bij, met name langere, schoolvakanties kan het proces afwijken in de geschetste tijdsduur. U kunt altijd tussentijds contact leggen met ons om u ervan te verzekeren dat de aanmelding van uw kind in behandeling is genomen.
  • In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de schooldirectie namens het bestuur.

  [1]a. Binnen 6 weken na ontvangst door de school van de aanmelding (ontvangstbevestiging sturen!) beslist de school of het kind al dan niet wordt toegelaten. Aanmelding betekent dus niet automatisch toelating. Bij uitzondering kan de school de beslissingstermijn van 6 weken met 4 weken verlengen (zie WPO artikel 40 lid 6). Deze termijn moet schriftelijk worden medegedeeld aan de ouders. 

  b. De school neemt bij de behandeling van de aanmelding de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind in aanmerking (zie WPO art. 40, lid 3 en 4). 

  c. De beslissing wordt genomen op basis van toelatingscriteria. Elke school legt vast hoeveel leerlingen er maximaal geplaatst kunnen worden en welke criteria hierbij worden gehanteerd (zie ook 1.F). De toelatingscriteria van een school moeten zorgvuldig en duidelijk worden beschreven in de zorgbreedteparagraaf van de school en helder gecommuniceerd worden naar ouders. 

  d. Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat de schooldirecteur er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ‘schoolondersteuningsprofielen’ van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten 

  e. Geen zorgplicht: de school heeft geen zorgplicht bij een aanmelding van een kind met een extra ondersteuningsvraag: 

  - Bij een vooraanmelding (zie 1.b) 

  - De school vol is en duidelijk heeft gecommuniceerd (op de website) dat er geen plaatsruimte meer beschikbaar is, en/of 

  - Wanneer de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven. 

  - Als het kind in geval van loting wordt uitgeloot 

  f. Bij een negatieve toelatingsbeslissing neemt de school van de volgende voorkeur de aanmelding in behandeling en krijgt daarmee de zorgplicht. 

  g. De ouders ontvangen schriftelijk het besluit over de uitslag van de toelating.

  4. PLAATSING 

  a. Het kind wordt geplaatst als het de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. 

  Als u er voor kiest om uw kind bij ons onderwijs te laten volgen, krijgt u informatie toegestuurd en kan uw kind wennen bij ons op school. Er volgt een intakegesprek aan de hand van een vragenlijst. Deze geeft de school inzicht in de algehele ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot het moment dat het bij ons op school komt (voorschoolse periode). Naast vragen die informeren naar een algemeen beeld van de ontwikkeling van uw kind, zijn hier ook vragen in verwerkt uit de intakevragenlijst van SIDI 3 (protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs).

  Aannamebeleid zij-instromers

  Ook tussentijds kan uw kind worden aangemeld op de E.L.S. Na een gesprek en een rondleiding door de directie kunt u besluiten een aanmeldingsformulier in te vullen. Wanneer er plaats is voor uw kind in de jaargroep die aansluit op de huidige groep van uw kind, wordt contact met u opgenomen door de intern begeleider. Zij maakt met u een afspraak voor het afnemen van een kort didactisch onderzoek bij uw kind. Indien mogelijk is er dan al contact geweest tussen de huidige school over het functioneren en het niveau van uw kind. 

  Hierna vindt overleg plaats tussen de interne begeleider, de directie en eventueel de leerkracht van de betreffende groep voor plaatsing van uw kind. Het kan zijn dat het niveau en/of het gedrag van uw kind in combinatie met de omstandigheden in de groep waar hij/zij geplaatst wordt aanleiding geeft tot twijfel of wij uw kind voldoende kansen kunnen bieden. In dit geval kan de aanname van uw kind eventueel nog breder worden besproken in het managementteam (MT), een bouwvergadering of teamvergadering. De beslissing over aan het aannemen van een leerling ligt bij de school. 

  De definitieve beslissing tot plaatsing wordt door de directie met u besproken. In overleg met de toekomstige leerkracht, is het mogelijk dat uw kind, voordat het geplaatst wordt, een dag(deel) komt meelopen in de nieuwe groep. De huidige school van uw kind stuurt een onderwijskundig rapport van uw kind naar onze school. Hierin staan toets uitslagen en resultaten van eventuele extra hulp aan uw kind vermeld, en wordt een beeld geschetst van zijn/haar sociale- en emotionele ontwikkeling en werkhouding. De leerkracht houdt een intakegesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek gaat aan de hand van een intredevragenlijst die speciaal ontwikkeld is voor zij-instromers. Evenals de intredevragenlijst voor 4-jarigen bevat deze lijst vragen uit de SIDI 3 intakevragenlijst.

  Beleid omtrent aannemen van leerlingen met motorische-, leer- of gedragsstoornissen 

  Steeds meer ouders van leerlingen met een dergelijke extra zorg willen hun kind onderwijs in het reguliere onderwijs laten volgen (passend onderwijs). Deze wens van de ouders om hun kind te laten integreren in het onderwijs, is een startpunt geweest van het landelijke beleid om te komen tot passend onderwijs (1 augustus 2014). 

  De E.L.S. is in principe bereid leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aan te nemen, als wij het met de ouders eens kunnen worden over de condities en als wij ons in staat achten te voorzien in de onderwijsbehoeften van het kind. Als wij besluiten een leerling aan te nemen zal elk jaar worden geëvalueerd of we ook het volgende schooljaar genoeg kansen zien voor deze leerling op onze school. 

  Overwegingen die in de praktijk kunnen voorkomen om een leerlingen niet toe te laten: 

  Verstoring van rust en veiligheid 

  Bij ernstige gedragsproblematiek is het niet altijd mogelijk om binnen de reguliere setting een adequate leeromgeving te realiseren. In veel gevallen zullen de gedragsproblemen ook de aanleiding zijn van de aanmelding voor indicatiestelling. Daarmee is dan eigenlijk al duidelijk dat de reguliere setting in zijn mogelijkheden tekortschiet. 

  Wederzijdse beïnvloeding verzorging/behandeling – onderwijs 

  De in de reguliere setting vereiste mate van zorg (verzorging) en/of behandeling beïnvloedt zodanig het onderwijs dat in deze setting eigenlijk noch de zorg en behandeling, noch het onderwijs voldoende tot zijn recht kunnen komen. 

  Verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen 

  Leerlingen met een aparte zorg vragen (net als zorgleerlingen zonder een handicap) intensieve aandacht van de leerkracht. Dit zou nadelig kunnen uitpakken voor de andere leerlingen. Afgewogen moet worden wanneer in redelijkheid te veel gevraagd wordt van de basisschool.