Communicatie

Informatievoorziening

Via de volgende kanalen kunt u informatie krijgen:

 • Administratie
 • Directeur
 • Website
 • Leerlingenadministratie 
 • Bestuur 
 • Medezeggenschapsraad 
 • kennismakingsgesprekken vinden plaats in september voor bestaande ouders
 • voortgangsgesprekken vinden plaats in  november van het schooljaar
 • adviesgesprekken voor de groepen 8 vinden plaats in januari alleen op verzoek
 • gesprekken n.a.v. het eerste rapport vinden plaats in februari/maart
 • in juni komt het tweede rapport, gesprekken worden op initiatief van de leerkracht gepland en als ouders dit zelf wensen.
 • de leerkrachten, bestuur, directie en interne begeleiding
 • de algemene leden vergadering (twee keer per jaar)
 • het informatiebord: dit is te vinden direct bij de toegang van het grote plein
 • de agenda en notulen van de A.L.V. en MR-vergaderingen worden via parro toegestuurd. 

Gesprekken

Kennismakingsgesprekken over uw kind en informatiemoment vinden plaats in de maand september. 

Voortgangsgesprekken over de vorderingen van uw kind  worden gehouden in de maand november van elk schooljaar en de rapportgesprekken in de maand maart van elk schooljaar. Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om met de leerkracht(-en) van uw kind een afspraak te maken. De afspraken zijn altijd na schooltijd. 

Wijze van informatievoorziening

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Wanneer dit zich voordoet kunt u uw klacht bespreken met de persoon om wie het gaat. Dat kan de leerkracht van uw kind zijn, maar als een gesprek met de desbetreffende persoon niet voldoende oplossing biedt, kunt u het probleem, afhankelijk van de aard van het probleem, voorleggen aan de directeur. In geval dat dit voor u ook niets oplevert, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van de school.

OnderdeelaanspreekpuntFrequentie
Aanmelding nieuwe leerlingenDirecteur/administratieDagelijks
Algemene ledenvergaderingBestuurTwee keer per jaar
Ouder 'vertel'-gesprekkenGroepsleerkrachtEén keer per jaar
VoortgangsgesprekkenGroepsleerkracht Eén keer per jaar
RapportgesprekkenGroepsleerkracht Twee keer per jaar
Adviesgesprekken VIGroepsleerkracht Januari groep 8
Kleuteroptreden groep 1/2Groepsleerkracht Eén keer per jaar
Vragen onder- en bovenbouwBouwcoördinatorenOp afspraak
SchoolgidsDirecteurBegin schooljaar
WebsiteDirecteurWekelijks
MedezeggenschapsraadTeamleden/oudersMR-vergaderrooster
Verzuim leerlingenOuders/groepsleerkracht/directeurDagelijks
Dringende zaken/belangrijke informatieOuders/groepsleerkracht/directeur Afspraak of dagelijks
Nieuws/agenda/informatieVia de website van de schoolWordt dagelijks bijgehouden
Informatie/klassenouders/ouderraadDirecteurBijeenkomst zes keer per jaar
Document Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoewel het vinden van een oplossing niet altijd eenvoudig is, vinden wij het belangrijk dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek komen om samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht ervaren wij ook als een advies aan de school. Het vraagt inspanning van ons als school en van u als ouder. De school is wettelijk verplicht een klachtenprocedure te hanteren. Het bestuur volgt de modelprocedure van het Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Het bestuur heeft voor onze school een klachtenregeling opgesteld waarin uitvoerig beschreven staat hoe u een klacht kunt indienen. Deze vindt u op de website.

Externe vertrouwenspersoon 

In specifieke gevallen, waar het gaat om machtsmisbruik of seksuele intimidatie is er voor de school ook een externe vertrouwenspersoon beschikbaar via de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg.

GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidszorg.                    Telefoon: 088 – 3083342                        Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Website: www.ggdhm.nl 

Daar kan gekeken worden of bemiddeling een oplossing kan bieden of dat u beter een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Als u wilt, kan de externe vertrouwenspersoon u daarbij helpen. 

Landelijke klachtencommissie 

Als uiterste middel bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke landelijke klachtencommissie. De E.L.S. is daarvoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs, ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Klik hier voor meer informatie.

Contactpersonen

Soms lukt het niet een probleem (alleen) met de school op te lossen of het gesprek aan te gaan. U kunt dan altijd met uw probleem terecht bij de contactpersoon van onze school. Eén van de taken van de contactpersoon is om u een overzicht te geven van mogelijke vervolgstappen, bijvoorbeeld om u in contact te brengen met externe instanties, zoals de vertrouwenspersoon.

Voor de E.L.S. is dit mevrouw Gobets (groepsleerkracht groep 5) 071 – 576 52 66. mgobets@eersteleidseschool.nl.