De school

Wie zijn wij? 

De E.L.S. bestaat  100 jaar. Ooit is de school opgericht door een groep ouders die het toenmalige onderwijsaanbod in Leiden wilden verbeteren. De ouders richtten de E.L.S. op, toen nog een kleine school, waar ouders en leerkrachten met een traditionele kijk op leren en pedagogiek met veel energie en inzet gestalte gaven aan het onderwijsaanbod. Tot 1978 was de E.L.S. gehuisvest aan het Noordeinde in Leiden. Nu gevestigd aan de P.C. Hooftlaan, is de E.L.S. nog steeds een school met traditie. Een school die bewust gekozen heeft om, soms dwars tegen modieuze stromingen en tijdperken in, zichzelf te blijven. Een school waar veel leuke dingen gebeuren en waar u een grote betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij uw kind kunt verwachten.

De E.L.S. is ook een school waar eisen aan uw kind gesteld worden. Wij vinden goed leren rekenen, lezen, schrijven en kennis van de zaakvakken de kerntaak van onze school. Daarin zijn wij in 100 jaar niet veranderd. Het onderwijs is overwegend klassikaal, in combinatie met een goed doordacht systeem van zelfstandig werken.


We zijn  naar een model gegroeid waar we werken met 13 groepen op één locatie. Het betreft 4 heterogene kleutergroepen, een groep 3, een groep 3/4 en 4, een groep 5, een groep 5/6 en een groep 6, een groep 7, een 7/8 en een groep 8. Op deze manier kunnen we de klassen optimaal bezetten en de verschillende onderwijsbehoeften goed benutten. Er wordt gewerkt met een sturing op het aantal kinderen dat bij de kleuters jaarlijks aangenomen wordt. We gaan uit van 45 kleuters die jaarlijks instromen. Daarboven wordt een wachtlijst gehanteerd. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat na groep 1/2 38 leerlingen verdeeld gaan worden over een homogene groep 3 en een heterogene groep 3/4. Zo doen we recht aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

Onze school hecht waarde aan tradities, maar we gaan wel mee met onze tijd. Niet alleen de leerlingen leren elke dag nieuwe dingen, ook als school omarmen wij goede nieuwe onderwijsvernieuwingen. Maar nooit blindelings, altijd na zorgvuldige afweging.

Het schoolteam

Wij stellen een goed contact tussen ouders, leerkrachten en de directeur zeer op prijs. U kunt daarom in principe altijd bij ons terecht, het liefst nadat er een afspraak is gemaakt. Mochten er vragen of opmerkingen zijn die met het schoolleven van uw kind te maken hebben, is het verstandig meteen contact met de leerkracht op te nemen. U kunt hiervoor na schooltijd of per e-mail een afspraak met de betrokkenen maken. Wel is het zo dat een gesprek kort voor half negen vaak bezwaarlijk is in verband met de voorbereiding en het begin van de lessen. Een afspraak maken met directeur is natuurlijk altijd mogelijk. Via ons communicatiesysteem PARRO, telefoon; 071-5765266 of via e-mail; administratie@eersteleidseschool.nl, kunt u een afspraak maken.

Organisatie

E.L.S. als vereniging

De E.L.S. is een vereniging van ouders die mede inhoud en richting geeft aan het onderwijs van de leerlingen. De E.L.S. is een vereniging waarin volgens een afgesproken en duidelijke structuur beslissingen worden genomen en veranderingen worden ingezet. In ieder geval één van de ouders is lid van de vereniging. De vereniging komt ten minste tweemaal per jaar bijeen in een Algemene Ledenvergadering (ALV). De Algemene Ledenvergadering kiest het bestuur, bepaalt mede het beleid en keurt de jaarrekening en begroting van de vereniging goed. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aan te vragen bij de administratie.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2021-2022
De vereniging vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten voor het onderwijs. Hieruit worden o.a. schoolactiviteiten en tussen schoolse opvang bekostigd. Het grootste deel komt ten goede aan het onderwijs in de vorm van personele voorzieningen. Dankzij de ouderbijdrage worden de klassen kleiner gehouden, krijgen leerlingen extra begeleiding op maat en is er extra formatie voor een vakdocent gymnastiek en muziek. Op deze momenten is de leerkracht van de klas beschikbaar voor het geven van individuele/groepsactiviteiten in andere klassen. Er is ook een dag extra inzet voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (KOV) en een dag voor remedial teaching. Het overige bedrag van de ouderbijdragen wordt besteed aan professionele tussen schoolse opvang (TSO) van Wonderland.

  • € 934,- voor het eerste kind,
  • € 859,- voor het tweede kind
  • € 758,- voor het derde en vierde kind.

Bij tussentijdse instroom wordt er naar rato berekend. De contributie van de vereniging bedraagt €18,- per lid per jaar. Het is mogelijk in vastgestelde termijnen te betalen. Jaarlijks doet de penningmeester verslag over de besteding van de gelden. We willen benadrukken dat leerlingen niet worden uitgesloten van activiteiten als ouders de bijdrage niet betalen. 

Waarom dit bedrag?
Regelmatig vragen ouders ons waarom op andere scholen de ouderbijdrage veel lager is en waar dat verschil precies in zit. Zoals eerder beschreven heeft de E.L.S. bewust gekozen voor klassen met gemiddeld 25 leerlingen. Dat betekent dat wij meer formatie nodig hebben dan scholen waar gemiddeld 30 leerlingen in de klas zitten. Voor deze extra formatie krijgt de school geen vergoeding. Verder hechten wij waarde aan goede gediplomeerde (vak)leerkrachten, een goed geregelde TSO en natuurlijk moderne leermiddelen. Ook remedial teaching, extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en een goede interne begeleiding van de leerkrachten worden deels betaald vanuit de ouderbijdrage.

De school

Op 1 oktober 2021 telt de school 306 leerlingen. Het team bestaat uit de directeur, twee intern begeleiders, twee bouwcoördinatoren, een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een vakleerkracht muziek, een remedial teacher, een leerkracht voor KOV (kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) en ruim 25 groepsleerkrachten, een conciërge en een administratieve kracht. Een groot deel van de groepsleerkrachten heeft een dubbele functie in de schoolorganisatie en werkt parttime.

Visie

Gedegen en kwalitatief hoogstaand onderwijs

De E.L.S. is een school waar gedegen en kwalitatief hoogstaand onderwijs wordt gegeven. Een gemeenschappelijke, onderwijskundige visie van ouders en personeel, levert leerlingen af die competent, onafhankelijk en rationeel hun plek in de samenleving kunnen vinden. De medewerkers verrichten al hun werkzaamheden op professionele wijze en kindgericht.

Veiligheid en respect voor elkaar

De E.L.S. vindt het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen en respect leren hebben voor andere mensen en hun omgeving. Wij begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling op meerdere gebieden. Integraal is ruime aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (het leren), de sociale- (omgang met elkaar), de emotionele- (gevoelens), de motorische- (het bewegen) en de creatieve ontwikkeling.

Veelvuldig teamoverleg

Er is veelvuldig overleg tussen teamleden, intern begeleiders en directie over de aanpak van leerlingen en de activiteiten van de leerlingen. De teamleden volgen regelmatig nascholing. Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om goed, actueel materiaal waar de leerlingen door gemotiveerd worden.

Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid

In hun groei naar zelfstandigheid krijgen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheden. Er wordt gewerkt met weektaken en werkbrieven. In de weektaken staat beschreven hoe de week er voor de kinderen uit ziet en wat er van hen wordt verwacht betreft de leerstof. De werkbrieven zorgen ervoor dat de kinderen zelf gaan plannen hoe hun taken en werkjes in te delen door de dagen en week heen. Het maken van huiswerk, vanaf halverwege groep 6, is een onderdeel van het groeien naar zelfstandigheid, evenals het houden van spreekbeurten, boekbesprekingen, het bespreken van een krantenartikel en het maken van werkstukken. 

Document Pestprotocol

PESTPROTOCOL

In het kader van het voorkomen en bestrijden van pestgedrag wordt regelmatig aandacht besteed aan de omgang met elkaar. De school beschikt over een pestprotocol. Ook aan de sfeer in de klas wordt veel aandacht besteed. In ieder lokaal zorgt de leerkracht samen met de leerlingen voor een prettig leer- en werkklimaat. De leerkrachten maken aan het begin van het jaar in de groepen afspraken waaraan iedereen zich committeert en de leerkracht bespreekt met de leerlingen wat ze moeten doen als er toch gepest wordt.

Kindgericht onderwijs

Er wordt, binnen een klassikaal systeem, zoveel mogelijk kindgericht onderwijs gegeven. De groep wordt als één geheel onderwezen, maar in de verwerking van de stof is het onderwijs adaptief en interactief. Zo kan de leerkracht rekening houden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen en de verschillen in capaciteiten. De leerkracht geeft extra uitleg en oefening, maar ook extra uitdaging.

Ontwikkeling van leerlingen

Door het afnemen van zowel methode gebonden toetsen als toetsen volgens het LVS (leerlingvolgsysteem van Cito) wordt gevolgd hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Aan de hand van de uitslag van deze toetsen bepalen wij of een kind extra hulp nodig heeft in de vorm van een hulpprogramma. Deze hulp wordt in principe in de klas gegeven of door een extra leerkracht (dit kan een leerkracht uit de parallelklas zijn, maar ook de remedial teacher of de leerkracht KOV (kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong). De ondersteuning kan ook buiten de klas gebeuren. Hierbij speelt de intern begeleider een centrale rol. 

Schooluitjes en activiteiten

Daarnaast organiseert de school regelmatig uitjes en bijzondere activiteiten, waarbij de hulp van ouders een zeer belangrijke rol inneemt. Wij hebben de hulp van ouders gedurende het schooljaar dus hard nodig voor allerlei activiteiten, zoals sportdagen, museumbezoek en dergelijke.

Sfeer binnen klaslokaal

Ook aan de sfeer in de klas wordt veel aandacht besteed. In ieder lokaal zorgt de leerkracht samen met de leerlingen voor een prettig leer- en werkklimaat. Als leidraad gebruiken we de methode “Kanjertraining”. In en om de school houden wij ons aan gedragsregels, die ervoor zorgen dat iedere leerling zich veilig voelt. Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden worden hier op aangesproken. 

Betrokkenheid van ouders/verzorgers

De E.L.S. vindt betrokkenheid van ouders belangrijk. U als ouder/verzorger weet immers als geen ander hoe uw kind is en of het zich prettig voelt. De leerkrachten stellen een goed contact met u op prijs en horen het graag als er iets is met uw kind dat van invloed kan zijn op het functioneren van uw kind in de klas.

Pedagogisch klimaat

Het team van de E.L.S. vindt het bijzonder belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school en doet er alles aan om dit te bereiken. De sfeer waarin een leerling opgroeit, is van groot belang om later gelukkig te worden, zijn verantwoordelijkheid in de maatschappij aan te kunnen en die verantwoordelijkheid ook te nemen. Wij zorgen daarom voor een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Sociale contacten tussen de leerlingen onderling en met de leerkracht tijdens de schooldag spelen een belangrijke rol.

P.C. Hooftlaan 12 2332 AX Leiden

Ligging van de school

De E.L.S. is gevestigd in de wijk Lage Mors te Leiden. De leerlingen komen niet alleen uit de wijk, maar ook uit andere wijken van Leiden en zelfs uit omliggende gemeenten.

In het gebouw aan de P.C. Hooftlaan zijn 13 permanente groepslokalen. De kleuterafdeling heeft de beschikking over een eigen speellokaal en een speelhal. Centraal in het gebouw ligt de aula, een multifunctionele ruimte. De aula, inclusief podium, gebruiken wij voor de creatieve vakken, als speel/ muzieklokaal en toneelvoorstellingen. Tevens wordt de aula voor (team)vergaderingen, Algemene Leden Vergaderingen, themabijeenkomsten en informatieavonden gebruikt. Ook is er ruimte gemaakt voor een klein leslokaal. Op de eerste verdieping vindt u de directiekamer, de administratie, de kamers voor de intern begeleiders en een spreekkamer.